Kilti ~ Piblisite ak lòt mesay ann Ayiti

(a) “Aksyon sivik: Ann ede timoun lekòl yo,” Pòtoprens, Ayiti, 2001

(b) “Mande Poul Ble - Magi - orijinal la,” Kenskòf, Ayiti, 2001

(c) “Nwèl Lapè,” Pòtoprens, Lali, Ayiti, 2001

(d) “Kontra latè pral fini – Bib la pale,” Pòtoprens, Kafou, Ayiti, 2001

Kesyon

1. Ki kalite sèvis gason nan foto (a) ap rann timoun yo?
2. Defini mo “sivik” la nan foto (a).
3. Dekri imaj ki sou mayo a nan foto (a).
4. Kisa ou ap mande poul ble a nan foto (b)?
5. “Magi” nan foto (b) se ki kalite pwodui?
6. Eske ou kwè Magi "orijinal" vre?
7. Ki rapò “Nwèl Lapè” genyen ak eslogan politik ki te kouran ann Ayiti lè sa a?
8. Ki kalite mesay èske nou wè nan foto (d)? Kijan èske l diferan pa rapò ak mesay nou deja gen tan wè?

Foto yo pa Benjamin Hebblethwaite

Return to Haitian Creole Courses