Kilti ~ sitiyasyon fanm ann Ayiti

(a) "Mesye dam fè planin," Pòtoprens, Ayiti, 2001

(b) "Ede pwoteje, respekte fanm paske fanm se zouti repwodiksyon," Pòtoprens, Ayiti, 2001

Kesyon

1. Kontraste ak dekri de (2) mesay diferan anwo yo
2. Esplike sa “fè planin” vle di nan (a).
3. Kijan mesye dam ka fè planin?
4. Nan (b), esplike sa “zouti repwodiksyon” vle di.
5. Dapre kilti ak filozofi pa ou yo, èske ou dakò ak yonn, de oswa pyès nan 2 mesay sa yo?

Foto pa Benjamin Hebblethwaite

Return to Haitian Creole Courses