Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti

Vokabilè chapit 1

lontan, lontan = a long time ago
viv = live
zòn = area, zone, place
koulye a = kounye a
pèp = people
Powouj = Native American
fwote = rub
grenn woukou = type of tree (annatto)
kraze = crushed
pa t konn = weren’t in the habit of
abiye =dress
senti = waist
rive nan jenou = to the knees
pay = hay
plim jako = parrot feathers
bann = bunch of
won = round
ranmak = hammock
fwi = fruit
pwason = fish
bèt volay = poultry
mabouya = lizard
drese = train
jako mawon = wild parrots
peyi = country
rete = stay, live; stop
nò = north
zile = island
kasik = (Taino) king, ruler
kasika = kingdom

Return to Haitian Creole Classes