Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, Kasik Anri, chapit 8:

masakre = massacre
chape anba lanmò = escape from death
kòm prizonye = as a prisoner

batize = baptize
menm ras = of the same race
san pran souf = nonstop; ‘without a breather’
joure = swear at
li sove = he took off; escaped; fled
kache = to hide

douzèn = dozen
pati dèyè l = took off after him
sèmante = take an oath
se swa... se swa... = it’s either... or...
lib = free

kanmenm = anyway; nonetheless
poze lapat sou = got their paws on him; captured him
lage = release; let go
isit = here

Te gen bò... konsa = ‘There were about... more or less’
chak fwa = each time
goumen = struggle
patizan l yo = his partisans; his followers

Return to Haitian Creole Classes