Ti Koze chapit 7, “Nèg yo rive nan Ispayola”

Nan tan ~ in the time that
blan ~ “white”; note that in modern Creole, “blan” can just mean “foreign,” so you find “blan chinwa” meaning “Asian.”
jouk ~ to; all the way to
an pè ~ in peace
tè ~ land
po nwa ~ black skin
blòk ~ block, region
Lazi ~ Asia

tonbe lage kò yo ~ started running around
mouri kou mouch ~ to die like flies
vin ranplase yo ~ to come to replace them

Te gen ladan yo ~ There was among them
machann ~ merchants
anbake ~ embark
negriye ~ slave ship

soufri ~ suffer
sibi ~ undergo, experience
move trètman ~ bad treatment
batiman = bato
lage yo = throw them; leave them

lapenn = heartbreak; pain
pèdi ~ lose
maltrete ~ mistreat

Return to Haitian Creole Courses