Ti Koze, Chapit 5, vokabilè. Kawonabo.

pran lanmè ~ take to the seas
pa bò isit ~ on this side
mil senk san moun ~ 1,500

vòlò zafè ~ stole the things of...
pèdi lavi ~ lose their life
mete dife (v. + n.) ~ limen dife. Ou kwit manje sou dife.
gen lapenn ~ feel terrible
lòt kote ~ another place
konpayèl (n.) ~ zanmi, kanmarad, konpè
Li pa di anyen (adv.) ~ li pa di nadmarinad. Okenn bagay. Li pe bouch li. ‘anything.’

bati ~ build
chache tribò babò (adv.) ~ li chache tout kote.
bouske (v.) ~ chache
Pa renmen Espayòl ditou (adv.) ~ li pa renmen yo menm menm menm.

kavalye ~ horsemen
moute Izabela ~ come up to (the town) Isabella
siyen (v.) ~ ekri non ou. Se yon bagay ofisyèl li ye.
yon kontra zanmitay ~ peace agreement
sispèk (v.) ~ ou pa gen konfyans nan sa ou wè, ou sispèk yon bagay pa sa.

Kou li rive... ~ as soon as he arrived
batiman koule (v.) ~ ba
koule ~ sink
nan fon lanmè ~ at the bottom of the sea

Return to Haitian Creole Classes