Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, CHAPIT 4

Vokabilè chapit 4
fè laviwonn tout bòdmè = vizite chak kote nan bòdmè a
nò = sid, lwès, lès...
van = wind
kraze = destroyed
lwen = sa vle di, sa pran anpil tan pou ale la. Lafrans lwen ak Ayiti, pa egzanp.
rete = stay, live

gen lapenn = felt bad for [lapenn = think ‘pain’]; gen lapenn = ou santi ou move, ou tris, sonb.
kè sansib = ‘sensitive heart,’ sensitively, kindly ; kè sansib = yon fason janti tankou ou konprann toutbonvre.
moso tè = piece of land
bati = build
kay fò = ‘strong house,’ i.e. fortress
rès planch = remaining plank ; rès = sa ki rete apre... ‘mete rès manje a nan frijidè a!’

moute = bati, konstwi
mennen bon zanmitay = konpòte kò yo tankou zanmi. Yo te egalego; have a good friendship
kado = gift
bèl bijou = dyaman, lò, elatriye...

kèk tan apre = some time afterwards
rakonte = rakonte yon istwa ; tell
lòt bò lanmè = the other side of the sea
viv byen = live well

kou Kolon pati = as soon as Columbus had left...
fè presyon = fòse/mande yon moun fè sa l pa vle fè a.
kè li fè l mal = li pa kontan!
touye = kill
boule = burn

Return to Haitian Creole Classes