Vokabilè chapit 3

maren = sailor
viv = live
Lespay = Spain
tout rèv li = his whole dream
pèsonn = nobody
pa t kò = (not) yet

Wa ak larèn = the king and queen
batiman = boat
zotobre = moun ki trè rich, ki gen anpil pouvwa, ‘big wig’

dlo dous = fresh water
senmen / senmenn = week
yon lane = twasan swasann senk jou
Pyès moun = okenn moun = pa gen moun ki...
tè = land
abò = on board
kase tèt tounen = “retounen,” retounen lakay

ma = post
Men latè! = “vwala latè,” oubyen “Mwen wè latè!”
okenn moun = no person
yo t apral tonbe = they were going to fall upon

kèk tan apre = some time afterwards
sèlman = only
rete ladan l = live on it
dire = lasted

jwenn = twouve
li ba li pote non = “he had it carry the name...” = “he named it...”
abitan = inhabitants

Return to Haitian Creole Class