Vokabilè chapit 2

1st paragraph:
te konn fè = were in the habit of doing
al lachas = to go hunting
jibye = game (animals)
peche = to fish
wòch di kou fè = ‘rock [as ] hard as iron’
bwa = wood
dife = fire
fouye = dig
gwo bout = big pieces
pou yo = in order that they
kannòt = canoe
bwa fouye = dug-out (canoe)

2nd paragraph:
fil = string, thread
senti = waist
jouk nan jenou = to the knee
trese = weave, braid
repoze kò yo = to relax (their bodies)

3rd paragraph:
labou = mud
tè = earth
krich = water vessel
veso = vessel
sere = keep

4th paragraph:
estati = statue
fwote youn sou lòt = rub one against the other

5th paragraph:
bityòs = herbalist, healer
soulajman = relief
lè = when
malad = sick
fè Bondye yo plezi = to satisfy their God(s)
wòch di kou fè = ‘rocks hard as iron’

6th paragraph:
pouvwa solèy = power of the sun
lalin = moon
zetwal = star(s)
sous = spring, source
pòtre = portrait, image

Return to Haitian Creole Classes