Ti Koze sou Istwa Peyi d Ayiti, chapter 14

soufri = suffer
lib = free

alafen = finally
fò = strong
pase lòd = give an order

seremoni lwa = ‘ceremony of the spirits,’ i.e. Voodoo ceremony
antan = while

fè mikalaw = made streaks
gwonde = rumble
kouto a jwe jon nan tèt li = the knife was dancing around her head
kanpe drèt = stand up straight
gagann = throat
San gaye = blood was spilled! / blood everywhere!
sèman = oath

kout kòn lanbi = sounding of the lanbi
reveye = wake up
touye = kill

pike = to stick
yon gòl = a pole

Return to Haitian Creole Courses