Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, Chapit 11, Lavi Esklav yo

mache bosal = the market of African-born slaves
tankou = like
zannimo = animal
bat = beat
touye = kill

Pi fò esklav = the majority of slaves
izin = factory
mesyedam = ladies and gentlemen
sispann = suspend; cease; stop

siveye = survey
pran yon ti souf = take a little breather
frape = hit; strike
travay ase = work enough

pase rad = iron clothes
travay bwa = wood work
batize = baptize
ankachèt = secretly

gen chagren = have sadness
eseye = try to
fè (yo) plezi = to give (them) pleasure

Return to Haitian Creole Classes