Se kont pyebwa frenn nan

M pral rakonte nou istwa Frenn nan,
jan m konnen l an.
Nan Bretay nan tan lontan
te abite de chevalye ki te vwazen.
5 Yo te grannèg, alèz nètale.
Yo te brav epi vanyan,
toulede sòti nan yon sèl peyi,
toulede te marye.
Madanm youn nan yo vin gwovant.
10 Lè l akouche,
vwala Bondye ba l de pitit.
Mari l te kontan ak jwaye.
Pou lajwa li gen pou sa
li voye yon mesaj lakay bon vwazen l pou di li
15 madan mwen akouche de (2) ti fi,
konsa kay la va gen plis timoun!
Youn nan yo, l a voye l pou li kenbe l nan batèm nan,
e l a ba l pote non li.

Zanmi l an, nonm rich la, te chita t ap manje:
20 Lè mesajè a parèt,
li mete li ajenou douvan tab la,
li rakonte l tout mesaj la.
Nonm rich la remesye Bondye pou sa,
li ba l yon bon chwal.
25 Madanm chevalye a,
ki te chita bò kot tab li t ap manje a, ri poutèt sa.
Vwala l te yon fi mantò, egoyis,
landjèz epi jalou tou
li pale kouwè moun fou,
30 li di, douvan tout moun yo,
« Bondye ede m, mwen sezi anpil,
kote yon nonm serye ta ka pran nan plan sa a,
sa se pi gwo wont ak dezonnè
pou mari m nan!
35 Si fi a akouche de timoun,
sa a se lawonte ni pou li ni pou mari l.
Nou konnen byen sa k pase la a:
sa pa te fèt e sa pa ka fèt,
yon bagay konsa pa t janm rive,
40 kote nan yon sèl gwosès
yon fanm ka gen de pitit
si l pa t nan bagay ak de nèg. »
Mari l la gade l,
li blanmen l di.
45 Li di, « Machè, pe bouch ou,
ou pa bezwen pale konsa pyès,
verite a, dam sa a
se yon fanm ki bon anpil. »
Moun ki te nan lakay nonm rich la
50 tonbe gaye pawòl dam nan,
yo tout te pote pawòl sa a ale vini,
tout kote nan Bretay tande pawòl la,
pou sa yo te rayi dam ki akouche de ti fi yo.
Konsa tout moun, ata menm fanm parèy li,
55 kit li rich oswa pòv, te rayi fi k akouche de timoun yo.
Pita, landjèz la peye pawòl li yo chè.
Mesajè k te pote mesaj la
rakonte mèt li tout bagay nèt.
Lè l tande sa l rakonte a,
60 li te tris, li pa t konnen sa pou li fè,
pawòl sa yo te pote l rayi madanm li,
pèdi konfyans nan li,
epi kenbe l nan kè,
ale wè fi a pa t merite sa vre.

65 Dam ki t ap pale lòt la mal la, landjèz la,
vin gwovant menm ane a,
ansent ak de timoun.
Kounye a vwazin nan jwenn jistis li.
Li pote yo jouk nan bout gwosès la.
70 Li akouche de ti fi yo: sa peze sou li anpil.
L ap plenn anpil nan kè l poutèt sa,
l ap plenyen pou kont li,
li di, « Adye, sa pou m fè?
M pral pèdi lonè m ak valè m pou toutan,
75 an verite, mwen wont anpil,
mari mwen ak tout fanmi m,
setènman yo pa pral kwè m
lè yo tande pawòl sa a
paske m te jije pwòp tèt mwen sou sa
80 lè m te nan mache bay tripotay sou fanm parèy pa m.
È ske se pa mwen menm menm ki t ap di,
e èske nou, nou pa t wè sa?
Jan m t ap di l la, si fanm nan gen de timoun
se paske li te fè bagay ak de nèg?
85 Kounyeya, dapre mwen menm,
malè pi mal la frape m.
Moun k ap bay tripotay ak manti sou pwochen yo
pa konn sa k pare pou yo pi douvan,
sou moun ou ap pale a,
90 li ka pi dwat pase ou.
Pou pwoteje tèt mwen kont wont lan
fòk mwen touye youn nan timoun yo.
Pito m repare rapò m ak Bondye
pase m mete m nan wont ak anbarase m. »
95 Sèvant li yo ki te nan chanm nan
konfòte l epi di l
yo pa t ap asèpte yon bagay konsa,
touye yon timoun se pa yon blag.
Dam nan te gen yon bèl ti jèn fi
100 ki sòti nan yon fanmi rich ak li nan kay la.
Li gen lontan depi li t ap leve l.
Li te renmen l e cheri l anpil,
fi a tande dam nan ap kriye,
epi plenn tou,
105 kè l sòte epi li pè anpil.
Konsa li vin konfòte l,
li di, « Dam, bouke kriye non,
sa p ap regle anyen!
Apa pito ou ban mwen youn nan de timoun yo,
110 m a delivre ou rapido presto!
Konsa wont lan va leve nèt,
kouwè dezyèm pitit sa a li pa t janm fèt,
m a lage l douvan Kay Mè a,
san l pa gen yon grafouyen menm.
115 Konsa yon moun de byen pral jwenn li,
si Bondye vle, e l a ba l ledikasyon. »
Dam nan tande sa l di a,
li gen anpil lajwa, lajwa anvayi kè l
e li pwomèt li yon chay rekonpans
120 si li rann li sèvis sa a.
Li vlope timoun gran ras sa a
anndan yon moso twal fèt ak bèl swa
ak yon woulèt bwode sou li.
Mari l la t achte l nan
125 Konstantinòp, kote l te ye yon fwa;
yo pa t janm wè yon bèl twal konsa.
Ak yon moso riban
li mare yon gwo bag sou bra l.
Bag la te fèt ak yon ons lò fen.
130 Li gen yon gwo bijou,
alantou bag la te gen kèk lèt grave.
Konsa lè yo va dekouvri pitit la,
y ap konnen byen toutbonvre,
li fèt pami moun ki wo yo.

135 Demwazèl la pran timoun nan,
li sòti nan chanm nan touswit.
Lannwit, lè tout bagay vin kal,
li sòt deyò lavil la avè l,
li antre nan yon gwo chimen
140 ki mennen nan yon wout rakbwa.
Kwak tout pyebwa yo li kenbe wout li,
avèk timoun nan l ale nèt,
li pa t janm kite wout gran chimen an.
Byen lwen adwat, li tande
145 chen ap jape e kòk ap chante:
la, l a jwenn lavil la.
Li mache byen rapid,
bò kot bwi chen yo ye a,
demwazèl la antre
150 nan yon vil ki rich epi bèl anpil.
Nan lavil la te gen yon kouvan, yon Kay Sè,
ki te rich anpil anpil epi byen gani.
La te gen Sè
ak Mè Siperyè kominote a tou.
155 Fi a wè legliz la,
gwo bilding yo, mi yo, kote k kenbe klòch yo,
vit vit li rive la,
douvan pòt la li rete,
li mete timoun li te pote a atè a,
160 li mete ajenou ak imilite,
li konmanse lapriyè,
li di, « Granmèt, ou menm ki sen tout bon vre
Sèyè, si se volonte ou,
veye sou timoun sa a pou li pa peri. »
165 Lè li fin lapriyè,
li gade ann aryè,
li wè yon gwo pyebwa frenn,
byen laj ak gwo feyaj,
branch li bay sou kat fas,
170 yo plante l la pou bay lonbray.
Timoun nan nan bra l,
li kouri rive bò pyebwa frenn nan,
li kwoke panyen l pot timoun nan nan yon branch bwa,
li konfye l nan non Bondye ki nan syèl la.
175 Apre, demwazèl la vire, li tounen,
l al rakonte metrès li kisa l sot fè.

Kay Mè a te gen yon pòtye
ki te konn louvri pòt legliz la
pou moun deyò yo
180 ki vin pran lanmès.
Nwit sa a li te leve bonè
pou limen balenn, lanp yo,
sonnen klòch yo, epi louvri pòt la.
Sou pyebwa frenn nan li apèsi twal yo.
185 Li panse nenpòt moun te ka pran yo
nan vòlè epi mete yo la;
li pa t fè ni de ni twa bagay.
Li kouri kò l bò pyebwa a,
li manyen l, epi l al tonbe sou timoun nan,
190 li remesye Bondye anpil pou sa,
epi li pran l vit,
li ale nan kay li avè l.
Li te gen yon pitit fi ki vèv,
mari l te mouri, li kite l ak yon timoun
195 tou piti nan bèso, li t ap ba l tete.
Pòtye vanyan an rele l vin kote l,
li di, « Fi, leve, leve non!
Limen dife ak yon balenn.
Men yon timoun mwen pote ak mwen la a,
200 M jwenn li nan branch pyebwa frenn nan.
Ou va ba li tete,
rechofe l epi benyen l. »
Fi a fè sa li mande a:
li limen dife a e li pran timoun nan,
205 li rechofe l epi li benyen l,
konsa li ba l tete,
nan bra l li jwenn bag la,
yo wè bèl twal rich la tou.
Sa fè yo konprann
210 li fèt pami moun ki wo yo.

Jou swivan an, apre lanmès,
lè Mè Siperyè a sòti legliz la,
pòtye a al pale avè l.
Li rakonte l avanti l te genyen an
215 epi jan l jwenn timoun nan.
Mè Siperyè a ba l lòd
pou li tounen pote timoun nan ba l
menm jan li te jwenn li an.
Pòtye a ale lakay li,
220 li pote timoun nan san gade dèyè
pou li montre Mè Siperyè a li.
Konsa li kontanple l anpil,
e li di li pral leve l,
e pran l tankou pwòp nyès li.
225 Li defann pòtye a
pou li pa janmen di kouman li te twouve timoun nan.
Mè a li menm batize l,
e poutèt pòtye a te dekouvri timoun nan nan pyebwa frenn nan,
yo bay li Frenn kòm non,
230 yo rele l Frenn depi jou sa a.
Mè a pran l pou nyès li,
pannan lontan li kache l
epi fè ledikasyon l
nan lakou kouvan an.
235 Lè li rive nan laj sèt an,
li te bèl e fò pou laj li.
Lè li te rive nan laj pou li konprann rezonnman,
Mè Siperyè a fè klas pou li;
konsa li te renmen l epi cheri l anpil,
240 e te toujou abiye l ak rad chè.
Lè Frenn rive nan yon bèl laj,
kote bèlte l ak lanati fè yon sèl,
nan peyi Bretay pa t genyen
yon demwazèl ki bèl epi gen bon koutcha tankou l.
245 Senserite l ak bon jan fòmasyon l
parèt aklè nan fason l ak pawòl li.
Yon moun pa t fouti gade l san l pa renmen l
e konplimante l poutèt mevèy li te ye a!
Grannèg yo te ale wè l,
250 yo mande Mè Siperyè a
pou li moutre yo bèl nyès li a
e penmèt yo pale avè l.
Nan vil Dòl te gen yon msye ki te rich anpil,
pa t gen pyès moun ki te gen bon kè tankou l.
255 M pral di ou non l:
nan peyi pa l yo rele l Gowon.
Annik li tande pale de Frenn,
li tanmen renmen l.
Yon jou antan li sot nan yon tounwa ak chevalye parèy li yo,
260 lè l t ap tounen, li pase bò kot Kay Mè a.
Li mande pou demwazèl la:
Mè Siperyè a montre l li.
Li wè l bèl anpil epi byen save tou,
li saj, akeyan epi chaje gangans.
265 Si li pa t jwenn kè l,
li ta kapab madichonnen pwòp tèt li!
Alèkilè li pèdi tèt li nèt, li pa konn sa pou l fè,
li pa ta vle tounen souvan,
pou Mè Siperyè a pa sispèk li,
270 sa ta ka lakòz li pa ta janm wè ti fi a ankò.
Li envante yon sèl bagay.
Li deside fè teren Kay Mè a vin pi gwo:
afòs l ap bay Mè a nan tè li yo,
konsa li ka vin moun Mè a pi plis,
275 paske li vle kapab retounen,
pou li ka alèz epi fè yon ti sejou.
Pou vin yon manm nan kominote a,
li bay anpil nan pati pa l la;
men dèyè sa, li te gen yon lòt lide,
280 se pa t lagras li te vle kouvri vre.
Plizye fwa li rete nan Kay Mè a.
Li pale ak demwazèl la;
tèlman li ba li lapriyè ak pwomès,
fi a ba l sa l t ap chache a.
285 Lè l te sèten sou lanmou l la,
yon jou li di l sa l genyen sou kè l.
Li di, “Cheri, kounye a ou
ak mwen fè yonn,
vini non viv ak mwen!
290 Ou konnen, e mwen sèten,
si matant ou an ta konnen nou ansanm,
sa pa ta pote l byen,
ale wè si ou ta vin gwovant lakay li,
move san ka monte l nèt.
295 Koute konsèy mwen non!
Vini ansanm avè m!
Vreman vre, m p ap janm kite ou,
M a toujou pran swen ou. »
Fi a renmen l anpil anpil.
300 Fi a byen ba l sa ki te plè l la.
L ale ansanm ak li;
li mennen l nan chato l.
Li pote twal ak bag li yo:
bagay sa yo te gen anpil enpòtans pou li.
305 Mè Siperyè a te ba l yo,
e esplike kouman sa te rive,
yon jou pipirit chantan yo te pote l mennen
kouche nan yon branch frenn;
e moun ki te pote l ba li a
310 te remèt li twal sa a ak yon bag,
li pa t resevwa okenn lòt bagay nan men l ankò;
li leve l tankou l te nyès li.
Frenn sere yo byen,
li fèmen yo nan yon kòf,
315 e li pote kòf la avè l
pou l pa t ni bliye ni pèdi yo.
Chevalye ki mennen l ale a
cheri l e renmen l anpil,
menm jan ak tout moun li yo,
320 pa t gen yon sèl, piti oubyen gran,
ki pa t renmen l, adore l ak chouchoute l
poutèt bon jan konpòtman l.

Pannan lontan li te viv ak chavalye a,
yon lè rive tout sèvitè ki te viv sou bitasyon chevalye a
325 seye pran tèt li pou fè l kite Frenn.
Anpil fwa yo pale avè l,
se pou li marye ak yon fi k sòti nan yon gwo fanmi,
se pou li debarase l de Frenn.
Yo ta kontan si l ta gen yon eritye
330 ki apre l gen dwa erite tè li yo epi gwo eritaj li yo
dapre jan koutim epòk sa a te mande l la.
Sa ta va yon gwo pèd,
si l ta gen yon timoun avèk yon fanm
ki pa madanm marye li.
335 Yo pa ta janm konsidere l ankò tankou mèt yo,
ni tou yo pa ta fè volonte l,
si l pa fè sa yo mande l la.
Chevalye a fin dakò.
Dapre konsèy yo a, l a pran yon fanm ki kadre l.
340 Kounye a se jwenn fi sa a.
« Mesye, » yo di, « toupre kote nou ye a
gen yon grannèg, menm nivo avè ou,
li gen yon fi, se eritye li a,
ou ta kapab genyen anpil tè avè l,
345 demwazèl la rele Lakòl,
nan tout peyi a pa gen youn fi ki pi bèl pase l.
Ann echanj pou Frenn ou kite a,
se Lakòl ou a genyen nan men ou,
nan bwa Lakòl la genyen nwa ak plezi,
350 Frenn nan pa pote okenn fwi.
Nou pral dèyè ti fi a pou ou;
si Bondye vle, n a ba ou l pou marye. »
Yo te annik chache l:
epi tout bagay yo fin regle nèt.
355 Adje! Se malere,
mesye yo pa t konnen
avanti demwazèl yo,
ki se te sè jimèl yo ye!
Frenn te kache depi lè l fèt;
360 vwala fi yo bay zanmi yo a se jimèl Frenn.
Lè Frenn aprann chevalye a t ap regle maryaj la,
sa pa t fè l fè move san,
li pa t bay move jan pou sa,
e li te toujou respèkte tout moun ki nan lakou a.
365 Lòt chevalye ki te viv nan kay la,
pòtye ak sevitè l yo,
te santi yo tris anpil
poutèt yo t apral pèdi Frenn.

Jou maryaj yo te chwazi a,
370 Gowon mande tout gwo chabrak li yo pou yo la,
ansanm ak achevèk Dòl la,
ki sou zòd li tou.
Yo mennen fyanse a ba l
akonpaye avèk manman l.
375 Manman an te pè Frenn,
fi Gowon te gen anpil lanmou pou li a.
Li kwè Frenn ta ka pran Gowon
nan men pitit fi li a.
Konsa li panse se ta mete Frenn deyò nan kay la
380 antan l ap ba Gowon konsèy
pou l marye l ak yon lòt chevalye parèy li.
Konsa li ta debarase fi a de pitit li a.
Nòs la te bèl anpil;
te gen anpil banbòch.
385 Frenn ret nan chanm yo;
anyen nan sa l te wè yo
pa t fè l ni chagren
ni pwovoke kolè l.
Li sèvi dam nan
390 tèlman byen epi korèk
gason ak fi ki te wè sa
yo pran l pou yon moun granjan.
Manman l te gade l anpil,
li apresye l e renmen l.
395 Li panse pou kò l, si l te konnen
ki jan Frenn te ye,
janmen pou fi li a, li pa t ap pèdi mesye a,
li pa t ap pran Gowon nan men Frenn.

Lannwit l ale ranje kabann yo
400 kote nouvo marye yo pral kouche a.
Demwazèl la al la,
li wete bèl rad li a.
Li rele sèvant yo;
li montre yo kijan
405 mèt li ta vle kabann nan ranje
paske l konn gou mèt li byen.
Lè kabann nan te byen pare,
yo voye yon dra sou li
ki fèt ak yon ansyen swa bwode.
410 Demwazèl la wè l.
Dapre li dra a pa byen;
sa te peze l anpil.
Li louvri yon kòf, li pran twal li a,
li mete l sou kabann mèt la.
415 Li fè l pou onore l
paske achevèk la te la
pou bay yo benediksyon epi sinakwa
jan metye a mande a.
Lè chanm nan vid,
420 manman an vini ak fi li a
pou li mete l kouche sou kabann nan,
li di fi a pou li wete rad yo.
Li wè twal la sou kabann nan,
li pa t janm wè yon twal pi bèl pase sa
425 anwetan sa l te bay pou vlope
bebe li te bandonnen an.
Konsa li sonje l;
tout kò l pran tranble.
Li rele sèvant lan sou kote.
430 Li di, « Di m, dapre ou menm,
kot bèl twal sa a sòti? »
Li di, « Dam, m ap di ou.
Se demwazèl la k pòte l
pou mete sou kabann nan
435 paske lòt la pa t sanble bon menm.
Mwen kwè twal la se pou li li ye. »
Dam nan rele Frenn
vin kote l.
Li wete chanday li a.
440 Manman an mande l:
« Bèl zanmi m, pa kache m anyen!
Kote ou jwenn yon bèl twal konsa?
Kouman ou fè gen li? Ki moun ki te ba ou l?
Enben, di m ki moun ki ba ou l non! »
445 Fi a di l:
« Madanm, se matant mwen ki te leve m nan,
Mè Siperyè a, se li k ban mwen l;
li ban mwen l pou m sere l.
Li menm ak yon bag,
450 se sa moun ki renmèt mwen bay mè a te ba l. »
« Zanmi m, èske m ka wè bag la? »
« Wi, madanm, sa ta yon plezi. »
Li pote bag la ba l,
li vire l, li tounen l anpil
455 e li rekonèt li trè byen
ak twal li te wè a.
Li pa gen okenn doutans, li konnen byen e kwè nèt
Frenn se pitit fi li a li ye.
Douvan tout moun yo, li pa t kache anyen:
460 « Ou se pitit fi mwen, bèl zanmi! »
Poutèt emosyon yo, li près faya,
endispozisyon pran l,
apre konesans li tounen sou li,
li voye chache mari l touswit
465 ki kouri vini ak kè l sou biskèt.
Lè li antre nan chanm nan,
madanm li met ajenou douvan pye l
e li bobo yo ak anpil emosyon.
Li mande l padon pou move zak li te komèt la.
470 Mari a pa t konn anyen nan zafè sa a.
Li di, « Dam, kisa ou ap di la a?
Nou pa t janm gen kont,
pa gen pwoblèm, ou deja padonnen!
Di m sa ou vle di m nan! »
475 « Mèt, piske ou padonnen mwen,
m a di ou tout bagay; koute m byen!
Sa gen lontan, nan fè landjèz,
mwen te di yon bagay ki pa t sa sou vwazin mwen
poutèt li te akouche de ti fi jimèl yo.
480 Men se pwòp tèt mwen, m te pale mal.
Verite a, m vin ansent,
m fè de ti fi, mwen te kache youn,
m te bandonnen l douvan yon kouvan
vlope nan yon twal swa
485 ak bag ou te ban mwen an
premye fwa nou te rankontre a.
M pa fouti kache ou anyen ankò:
mwen jwenn bag la ak dra a,
sa fè m rekonèt se pitit fi nou an.
490 Papòt foli, gen lontan nou te pèdi l.
Vwala se li menm ki douvan nou,
li ki si tèlman byennelve, saj e bèl,
chevalye a damou l,
epi chevalye a fèk marye ak pwòp sè li a. »
495 Mari li a di: « Mwen byen kontan pou sa;
mwen pa t janm plis kontan.
Rejwenn nou rejwenn fi nou an,
se yon kokenn lajwa Bondye fè nou
anvan nou ta double peche nou fè l yo.
500 Li di, « Pitit fi mwen, vini non! »
Frenn tèlman kontan
poutèt avanti li genyen an.
Papa l pa t vle tann plis pase sa;
li menm li kouri al kot bofis li a
505 epi achevèk la tou, pou li
rakonte yo avanti sa a.
Lè chevalye a aprann sa a,
li pa t janm santi yon lajwa konsa anvan.
Achevèk la mande
510 pou kanpe seremoni an lannwit la menm;
landemen l ap kase premye maryaj la,
epi marye Gowon ak Frenn.
La menm tout moun mete tèt ansanm ak lide sa a.
Nandemen premye maryaj la kaba.
515 Apre, li marye ak zanmi l an,
papa l remèt li l nan men.
Papa l te renmen l anpil,
li ba l mwatye eritaj li a.
Li ak manman an te nan nòs la
520 tankou koutim nan mande.
Konsa yo selebre yon gwo nòs touswit;
ata yon grannèg ta gen anpil difikilte
pou depanse valè lajan sa a
pou yon tonton resèpsyon konsa.
525 Lajwa l te gen nan kè l
mele ak lajwa paran l yo,
pou jan yo te rejwenn li an,
fè l pòtre yon rèn.
Lè yo te tounen ale nan peyi yo,
530 yo mennen Lakòl, lòt fi yo a, avè yo,
kote yo te ba l yon
maryaj granpanpan tou.

Lè tout moun vin konnen
ki jan istwa sa a te rive,
535 yo tire kont Frenn nan:
yo rele l konsa poutèt non vanyan l an.

~ Tradiksyon Benjamin Hebblethwaite ak Jacques Pierre

Return to the beginning of Pyebwa frenn nan
Return to Benjamin Hebblethwaite's Haitian Creole Homepage

 


 

 


Le Fraisne (Marie de France)

Le lai del Fraisne vus dirai
sulunc le cunte que jeo sai.
En Bretaigne jadis maneient
dui chevalier; veisin esteient.
5 Riche hum furent e manant,
e chevalier pruz e vaillant.
Prochein furent, d’une cuntree.
Chescuns femme aveit espusee.
L’une des dames enceinta.
10 Al terme qu’ele delivra,
a cele feiz ot dous enfanz.
Sis sire en est liez e joianz.
Pur la joie que il en a,
a sun bon veisin le manda,
15 que sa femme a dous fiz eüz,
de tanz enfanz esteit creüz;
l’un li trametra a lever,
de sun nun le face nomer.

Li riches huem sist al mangier:
20 a tant es vus le messagier!
Devant le deis s’agenoilla,
tut sun message li cunta.
Li sire en a Deu mercié;
un bon cheval li a doné.
25 La femme al chevalier s’en rist,
ki juste lui al mangier sist;
kar ele ert feinte e orguilluse
e mesdisanz e enviüse.
Ele parla mult folement
30 e dist oant tute sa gent:
‘Si m’aït Deus, jo m’esmerveil
u cist prozdum prist cest cunseil,
qu’il a mandé a mun seignur
sa hunte e sa grant deshonur,
35 que sa femme a eüz dous fiz.
E il e ele en sunt huniz.
Nus savum bien qu’il i afiert:
unques ne fu ne ja nen iert
ne n’avendra cele aventure,
40 qu’a une sule porteüre
une femme dous enfanz ait,
se dui hume ne li unt fait.’
Sis sire l’a mult esguardee,
mult durement l’en a blasmee.
45 ‘Dame,’ fet il, ‘laissiez ester!
Ne devez mie issi parler!
Veritez est que ceste dame
a mult esté de bone fame.’
La genz ki en la maisun erent
50 cele parole recorderent.
Asez fu dite e coneüe,
par tute Bretaigne seüe.
Mult en fu la dame haïe;
puis en dut estre malbaillie.
55 Tutes les femmes ki l’oïrent
povres e riches, l’en haïrent.
Cil ki le message ot porté
a sun seignur a tut cunté.
Quant il l’oï dire e retraire,
60 dolenz en fu, ne sot que faire;
sa prude femme en enhaï
e durement la mescreï,
e mult la teneit en destreit,
senz ceo qu’ele nel deserveit.

65 La dame ki si mesparla
en l’an meïsmes enceinta.
De dous enfanz est enceintiee:
ore est sa veisine vengiee!
Desqu’a sun terme les porta.
70 Dous filles ot: mult li pesa.
Mult durement en est dolente;
a sei meïsmes se demente.
‘Lasse,’ fet ele, ‘que ferai?
Ja mes pris ne honur n’avrai!
75 Hunie sui, c’est veritez.
Mis sire e tuz mis parentez
certes ja mes ne me crerrunt,
des que ceste aventure orrunt;
kar jeo meïsmes me jujai,
80 de tutes femmes mesparlai.
Dunc ne dis jeo que unc ne fu
ne nus ne l’aviüm veü,
que femme dous enfanz eüst,
se dous humes ne coneüst?
85 Ore en ai dous; ceo m’est a vis,
sur mei en est turnez li pis.
Ki sur altrui mesdit e ment,
ne set mie qu’a l’ueil li pent;
de tel hume puet l’um parler,
90 ki mielz de lui fet a loër.
Pur mei defendre de hunir,
un des enfanz m’estuet murdrir.
Mielz le vueil vers Deu amender
que mei hunir ne vergunder.’
95 Celes ki en la chambre esteient
la cunfortouent e diseient
qu’eles nel suferreient pas;
d’enfant ocire n’est pas gas.
La dame aveit une meschine,
100 ki mult esteit de franche orine;
lung tens l’ot guardee e nurrie
e mult amee e mult cherie.
Cele oï sa dame plurer,
durement pleindre e doluser;
105 anguissusement li pesa.
A li vint, si la cunforta.
‘Dame,’ fet ele, ‘ne valt rien.
Laissiez cest duel, si ferez bien!
L’un des enfanz me bailliez ça!
110 Jeo vus en deliverrai ja,
si que honie n’en serez
ne que ja mes ne la verrez.
A un mustier la geterai,
tut sein e salf l’i porterai.
115 Alcuns prozdum la trovera,
se Deu plest, nurrir la fera.’
La dame oï que cele dist.
Grant joie en out; si li promist,
se cel servise li faiseit,
120 bon gueredun de li avreit.
En un chief de mult bon cheinsil
envolupent l’enfant gentil
e desus un paile roë;
sis sire li ot aporté
125 de Costentinoble u il fu;
unques si bon n’orent veü.
A une piece d’un suen laz
un gros anel li lie al braz.
De fin or i aveit une unce;
130 el chastun out une jagunce;
la verge en tur esteit letree.
La u la meschine iert trovee,
bien sacent tuit veraiement
qu’ele est nee de bone gent.

135 La dameisele prist l’enfant;
de la chambre s’en ist a tant.
La nuit quant tut fu aseri,
fors de la vile s’en eissi.
En un grant chemin est entree,
140 ki en la forest la menee.
Parmi le bois sa veie tint.
Od tut l’enfant ultre s’en vint;
unques del grant chemin n’eissi.
Bien loinz sur destre aveit oï
145 chiens abaier e cos chanter:
iluec purra vile trover.
Cele part vet a grant espleit,
u la noise des chiens oeit.
En une vile riche e bele
150 est entree la dameisele.
En la vile out une abeïe
durement riche e bien guarnie;
mun esciënt noneins i ot
e abeesse kis guardot.
155 La meschine vit le mustier,
les turs, les murs e le clochier.
Hastivement est la venue.
Devant l’us s’est aresteüe
L’enfant mist jus qu’ele porta;
160 mult humblement s’agenuilla.
Ele comence s’oreisun.
‘Deus,’ fait ele, ‘par tun seint nun,
sire, se te vient a plaisir,
cest enfant guarde de perir!’
165 Quant sa preiere aveit finee,
ariere sei s’est reguardee.
Un fraisne vit, le e branchu
e mult espés e bien ramu;
en quatre furs esteit quarrez;
170 pur umbre faire i fu plantez.
Entre ses braz a pris l’enfant,
de si qu’al fraisne vint corant.
Desus le mist; puis le laissa;
a Deu le veir le comanda.
175 La dameisele ariere vait;
sa dame cunte qu’ele a fait.

En l’abeïe ot un portier;
ovrir suleit l’us del mustier,
defors par unt la genz veneient
180 ki le servise oïr voleient.
Icele nuit par tens leva.
Chandeiles, lampes aluma,
les seins sona e l’us ovri.
Sur le fraisne les dras choisi;
185 quida qu’alkuns les eüst pris
en larrecin e iluec mis;
d’altre chose nen ot reguard.
Plus tost qu’il pot vint cele part;
taste, si a l’enfant trové.
190 Il en a Deu mult mercïé,
e puis l’a pris, si ne l’i lait.
A sun ostel od tut s’en vait.
Une fille ot ki vedve esteit;
sis sire ert morz, enfant aveit
195 petit en berz e alaitant.
Li prozdum l’apela avant.
‘Fille’ fet il, ‘levez, levez!
Fu e chandeile m’alumez!
Un enfant ai ci aporté,
200 la fors el fraisne l’ai trové.
De vostre lait le m’alaitiez;
Eschalfez le e sil baigniez!’
Cele a fet sun comandement.
Le feu alume e l’enfant prent,
205 eschalfé l’a e bien baignié,
puis l’a de sun lait alaitié.
Entur sun braz trueve l’anel;
le paile virent riche e bel:
bien sorent cil a esciënt
210 qu’ele est nee de halte gent.

El demain aprés le servise,
quant l’abeesse ist de l’eglise,
li portiers vet a li parler.
L’aventure li vuelt cunter
215 de l’enfant cum il le trova.
L’abeesse li comanda
que devant li seit aportez
tut issi cum il fu trovez.
A sa maisun vet li portiers.
220 L’enfant aporte volentiers,
si l’a a la dame mustré,
e el l’a forment esguardé
e dit que nurrir le fera
e pur sa niece la tendra.
225 Al portier a bien defendu
qu’il ne die cument il fu.
Ele meïsmes l’a levee.
Pur ceo qu’el fraisne fu trovee,
Le Fraisne li mistrent a nun,
230 e Le Fraisne l’apelë hum.
La dame la tint pur sa niece.
Issi fu celee grant piece;
dedenz le clos de l’abeïe
fu la dameisele nurrie.
235 Quant ele aveit passé .vii. anz,
de sun aé fu bele e granz.
Des qu’ele pot raisun entendre,
l’abeesse la faite aprendre;
car mult l’amout e cherisseit
240 e mult richement la vesteit.
Quant ele vint en tel eé
que nature furme belté,
en Bretaigne ne fu si bele
ne si curteise demeisele.
245 Franche esteit e de bone escole
e en semblant e en parole.
Nuls ne la vit ki ne l’amast
e merveille ne la preisast.
Li riche hume veeir l’alouent.
250 A l’abeesse demandouent,
sa bele niece lur mustrast
e que sufrist qu’a els parlast.
A Dol aveit un bon seignur:
unc puis ne einz n’i ot meillur.
255 Ici vus numerai sun nun:
el païs l’apelent Gurun.
De la pucele oï parler;
si la cumença a amer.
A un turneiement ala;
260 par l’abeïe returna.
La dameisele a demandee;
l’abeesse li a mustree.
Mult la vit bele e enseigniee,
sage, curteise e afaitiee.
265 Se il nen a l’amur de li,
mult se tendra a malbailli.
Esguarez est, ne set coment;
kar se il repairout sovent,
l’abeesse s’aparcevreit;
270 ja mes des uiz ne la verreit.
D’une chose se purpensa:
l’abeïe creistre voldra,
de sa terre tant i durra,
dunt a tuz jurs l’amendera;
275 kar il i volt aveir retur
e le repaire e le sejur.
Pur aveir lur fraternité
la a grantment del soen doné;
mes i aveit altre achaisun
280 que de receivre le pardun.
Soventes feiz i repaira.
A la dameisele parla;
tant li preia, tant li premist,
qu’ele otria ceo que il quist.
285 Quant a seür fu de s’amur,
si la mist a raisun un jur.
‘Bele,’ fet il, ‘ore est issi,
de mei avez fet vostre ami.
Venez vus ent del tut od mei
290 Saveir poëz, jol quit e crei,
se vostre ante s’aparceveit,
mult durement li pesereit,
s’entur li fussiez enceintiee;
durement sereit curuciee.
295 Se mun cunseil creire volez,
ensemble od mei vus en vendrez.
Certes, ja mes ne vus faldrai,
richement vus cunseillerai.’
Cele ki durement l’amot
300 bien otria ceo que li plot.
Ensemble od lui en est alee;
a sun chastel l’en a menee.
Sun paile en porte e sun anel:
de ceo li puet estre mult bel.
305 L’abeesse li ot rendu
e dit coment ert avenu,
quant primes li fu enveiee.
Desus le fraisne fu culchiee;
le paile e l’anel li bailla
310 cil ki primes li enveia;
plus d’aveir ne receut od li;
come sa niece la nurri.
La meschine bien les guarda;
en un cofre les enferma.
315 Le cofre fist od sei porter,
nel volt laissier ne ubliër.
Li chevaliers ki l’en mena
mult la cheri e mult l’ama,
e tuit si hume e si servant;
320 n’i out un sul, petit ne grant,
pur sa franchise ne l’amast
e ne cherist e honurast.

Lungement ot od lui esté,
tant que li chevalier fiefé
325 a mult grant mal li aturnerent.
Soventes feiz a lui parlerent,
qu’une gentil femme espusast
e de cele se delivrast.
Lié sereient, s’il eüst heir
330 ki aprés lui peüst aveir
sa terre e sun grant heritage;
trop i avreient grant damage,
se il laissast pur sa suignant
que d’espuse n’eüst enfant;
335 ja mes pur seignur nel tendrunt
ne volentiers nel servirunt,
se il ne fait lur volenté.
Li chevaliers a graanté
qu’a lur cunseil femme prendra.
340 Ore esguardent u ceo sera.
‘ Sire,’ funt il, ‘ci pres de nus
a un produme, per a vus.
Une fille a, ki est sun heir:
mult poëz terre od li aveir.
345 La Coldre a nun la dameisele;
en tut cest païs n’a si bele.
Pur le Fraisne que vus larrez
en eschange la Coldre avrez.
En la coldre a noiz e deduiz,
350 li fraisnes ne porte unkes fruiz.
La pucele purchaceruns:
se Deu plest, si la vus durruns.’
Cel mariage unt purchacié
e de tutes parz otrie.
355 A las! cum est mesavenu,
que li prudume n’unt seü
l’aventure des dameiseles,
ki esteient serurs gemeles!
Le Fraisne cele fu celee;
360 sis amis a l’altre espusee.
Quant ele sot que il la prist,
unkes peiur semblant n’en fist:
sun seignur sert mult bonement
e honure tute sa gent.
365 Li chevalier de la maisun
e li vadlet e li garçun
merveillus duel pur li faiseient
de ceo que perdre la deveient.

Al jur des noces qu’il unt pris,
370 li sire i mande ses amis,
e l’erceveskes i esteit,
cil de Dol ki de lui teneit.
S’espuse li unt amenee.
Sa mere i est od li alee.
375 De la meschine aveit poür,
vers qui li sire ot tel amur,
que a sa fille mal tenist
vers sun seignur, s’ele poïst.
De sa maisun la getera;
380 a sun gendre cunseillera
qu’a un produme la marit;
si s’en deliverra, ceo dit.
Les noces tindrent richement;
mult i out esbaneiement.
385 La dameisele es chambres fu;
unques de quan qu’ele a veü
ne fist semblant que li pesast
sul tant qu’ele s’en curuçast.
Entur la dame bonement
390 serveit mult afaitieement.
A grant merveille le teneient
cil e celes ki la veeient.
Sa mere l’a mult esguardee,
en sun quer preisiee e amee.
395 Pensa e dist, s’ele seüst
la maniere e que ele fust,
ja pur sa fille ne perdist
ne sun seignur ne li tolist.

La nuit al lit apareillier,
400 u l’espuse deveit culchier,
la damisele i est alee.
De sun mantel s’est desfublee.
Les chamberleins i apela;
la maniere lur enseigna
405 cument sis sire le voleit;
kar meinte feiz veü l’aveit.
Quant le lit orent apresté,
un covertur unt sus jeté.
Li dras esteit d’un vieil bofu.
410 La dameisele l’a veü.
N’ert mie bons, ceo li sembla;
en sun curage l’en pesa.
Un cofre ovri, sun paile prist,
sur le lit sun seignur le mist.
415 Pur lui honurer le faiseit:
kar l’erceveskes i esteit
pur els beneïstre e seignier;
ceo afereit a sun mestier.
Quant la chambre fu delivree,
420 la dame a sa fille amenee.
Ele la volt faire culchier,
si la cumande a despoillier.
Le paile esguarde sur le lit,
que unkes mes si bon ne vit
425 fors sul celui qu’ele dona
od sa fille qu’ele cela.
Idunc li remembra de li;
tuz li curages li fremi.
Le chamberlenc apele a sei.
430 ‘Di mei,’ fait ele, ‘par ta fei,
u fu cist bons pailes trovez?’
‘ Dame,’ fait il, ‘bien le savrez.
La dameisele l’aporta,
sur le covertur le geta;
435 kar ne li sembla mie boens.
Jeo quit que li pailes est soens.’
La dame l’aveit apelee,
e cele est devant li alee.
De sun mantel se desfubla,
440 e la mere l’araisuna:
‘ Bele amie, nel me celez!
U fu cist bons pailes trovez?
Dunt vus vint il? Kil vus dona?
Kar me dites kil vus bailla!’
445 La meschine li respundi:
‘ Dame, m’ante ki me nurri,
l’abeesse le me bailla;
a guarder le me comanda.
Cest e un anel me baillierent
450 cil ki a nurrir m’enveierent.’
‘ Bele, puis jeo veeir l’anel?’
‘ Oïl, dame, ceo m’est mult bel.’
L’anel li a dunc aporté,
e ele l’a mult esguardé.
455 El l’a tresbien reconeü
e le paile qu’ele a veü.
Ne dute mes, bien set e creit
que li Fraisnes sa fille esteit.
Oiant tuz dit, ne ceile mie:
460 ‘Tu iés ma fille, bele amie!’
De la pitié que ele en a
ariere chiet, si se pasma.
E quant de pasmeisuns leva,
pur sun seignur tost enveia;
465 e il i vient tuz esfreez.
Quant il est en la chambre entrez,
la dame li cheï as piez,
estreitement li a baisiez:
pardun li quiert de sun mesfait.
470 Il ne sot niënt de cel plait.
‘ Dame’, fet il, ‘que dites vus?
Il n’a se bien nun entre nus.
Quan que vus plest, seit parduné!
Dites mei vostre volunté!’
475 ‘Sire, quant parduné l’avez,
jel vus dirai; si m’escultez!
Jadis par ma grant vileinie
de ma veisine dis folie.
De ses dous enfanz mesparlai:
480 vers mei meïsmes mesdit ai.
Veritez est, jeo enceintai,
dous filles oi, l’une en celai.
A un mustier la fis geter
e vostre paile od li porter
485 e l’anel que vus me donastes,
quant vus primes a mei parlastes.
Ne vus puet mie estre celé:
le drap e l’anel ai trové.
Nostre fille ai ci coneüe,
490 que par ma folie oi perdue.
E ja est ceo la dameisele
ki tant est pruz e sage e bele,
que li chevaliers a amee,
ki sa serur a espusee.’
495 Li sire dit: ‘De ceo sui liez;
unkes mes ne fui si haitiez.
Quant nostre fille avum trovee,
grant joie nus a Deus donee,
ainz que li pechiez fust dublez.
500 Fille’, fet il, ‘avant venez!’
La meschine mult s’esjoï
de l’aventure qu’ele oï.
Sis pere ne volt plus atendre;
il meïsmes vet pur sun gendre
505 e l’erceveske i amena,
cele aventure li cunta.
Li chevaliers quant il le sot,
unkes si grant joie nen ot.
L’erceveskes a cunseillié
510 que issi seit la nuit laissié;
el demain les departira,
lui e celi espusera.
Issi 1’unt fet e graanté.
El demain furent desevré.
515 Aprés a s’amie espusee,
e li pere li a donee,
ki mult ot vers li bon curage.
Par mi li part sun heritage.
Il e la mere as noces furent
520 od lur fille si cum il durent.
Granz noces refunt de rechief
a un riche hume sereit grief
d’esligier ceo qu’il despendirent
al grant convive que il firent.
525 Pur la joie de la meschine,
ki de belté semble reïne,
qu’il unt sifaitement trovee,
unt mult grant joie demenee.
Quant en lur pais s’en alerent,
530 la Coldre, lur fille, en menerent.
Mult richement en lur cuntree
fu puis la meschine donee.

Quant l’aventure fu seüe
coment ele esteit avenue,
535 le lai del Fraisne en unt trové:
pur la dame l’unt si numé.