HAI 1131, Kreyòl ayisyen II
Benjamin Hebblethwaite

EGZAMEN II = Preparation sheet

I. Emphatic Possessive. Emphasize the following possessive constructions with the correct definite determiner, according to the example. You must use the form of the pronoun that is given, i.e. if you are given “m” you must use “m” not “mwen” [10 points; 2 points each].

Example: Se kay ki moun? (mwen) > Se kay mwen an.

Note: Se kay mwen an
Se frè mwen an
Se frè m nan
Se frè nou an
Se frè n nan
Se sè li a
Se sè l la
Se gason li an
Se gason l lan

Read pages 176-178 in APK

II. Weather and pleasure. Describe the weather represented in the images below. Add three sentences about what you will (plausibly) do for fun in such weather. Write 3 short and logical sentences [12 points; 4 points each].

Example: Li fè cho. Gen anpil solèy. Jodi a m prale nan plaj la. M ap naje epi
m ap jwe volebòl ak zanmi m yo.

Read pages 172-175

III. Modal verbs. Provide the appropriate modal verb for the sentence-fragments provided below and complete the sentence logically. You must use a different modal verb in each sentence [10 points; 2 pts each].

fèk / sòt / pran / tonbe / fin / ka

Egzanp, Eske ou _____ ede m _______________________
Eske ou ka ede m rekolte mayi nan jaden m nan?
or Eske ou ka ede m fè devwa mwen?

Read pages 188-189

IV. Ti Koze sou Istwa Peyi d Ayiti, chapit 10-12. Answer “True = Vre” or “False = Pa Vre” to the following statements based on your readings [20 points; 2 points each]

Read each chapter 2-3 times before the exam. You won’t regret the effort.

V. Tools and Professions. In this activity you will describe the tools and professional activities of three different craftspeople. In your sentence pick a metye and explain (1) which tools the tradesperson uses (2) what they will make or do with the tools [12 points; 4 pts each]

Trades: fèblantye / kòdonye / tayè / bòs mason
koutiryè / bòs machòkèt / kizinyè(z) /bòs chapantye
bòs fòjwon / bòs ebenis / leksikograf / menizye

Tools: mòtye / zegwi ak fil / mato / kouto / egoyin / nechèl / kle espina / si / lakòl / odinatè
machin a koud / blòk / nivo / tiwèl
diksyonnè / klou / patanfè

Example, Menizye a sèvi ak si, mato ak klou pou fè pòt, fenèt ak lòt bagay yo
nan kay la.

Read pages183-186

VI. Asking questions. You have just arrived in Port-au-Prince. Ask appropriate questions to obtain what you need. Study the statement provided carefully. Make use of a different question word in each question [8 points; 2 points each].

Question words: kisa / sa ki moun ki kote / ki bò
kijan / kouman ki Eske

Egzanp, Ou vle fè yon intèvyouw ak yon pwofesè.
Eske mwen ka fè yon intèvyouw ak ou?
Ou vle ale nan èpòt la.
Ki kote èpòt la ye?
Ou vle fè sa.
Ki jan mwen ka fè sa?
Gen yon baga ou pa rekonnèt
Kisa sa ye?

Read pages 55, 104

VII. Expressing emphasis with Ala... Use the emphasis structures provided to give an appropriate statement about the following situations [10 points; 2 points each]

Emphasis structures
Ala...
Se pa ti...
Se pa ti kras...

Adjectives
bèl / gra / mechan / danjre / chè / bèl / long / entèlijan

Example: Kochon an manje tout bagay! Ala gra li gra!

Read pages 175-176

VIII. Use a modal verb appropriately respond to the following scenarios [10]. Write a full sentence.

annou / kite / pinga / pito / mèt

Egzanp, Ou vle gen yon fèt nan kay kote ou viv, men gen 4 lòt moun ki viv ak ou:
Annou fete wikenn sa papa!

Read pages 161-162

XI. Essay. Using the illustration provided, write a short and accurate description of the people, places, practices and things found in early colonial Saint-Domingue (Haiti) [16 points; 8 points each].

Return to Haitian Creole Courses