HAI 1131, Kreyòl ayisyen II
Benjamin Hebblethwaite

EGZAMEN II = Preparation sheet

I. Emphatic Possessive. Emphasize the following possessive constructions with the correct definite determiner, according to the example. You must use the form of the pronoun that is given, i.e. if you are given “m” you must use “m” not “mwen” [10 points; 2 points each].

Example: Se kay ki moun? (mwen) > Se kay mwen an.

Se kay ki moun? (mwen) Se kay mwen an
Se frè ki moun? (mwen) Se frè mwen an
Se frè ki moun? (m) Se frè m nan
Se frè ki moun? (nou) Se frè nou an
Se frè ki moun? (n) Se frè n nan
Se sè ki moun? (li) Se sè li a li a
Se sè ki moun? (l) Se sè l la l la
Se gason ki moun? (li) Se gason li a
Se timoun ki moun (yo) Se timoun yo a [implies there is only 1 ‘timoun’]

Read pages 176-178 in APK

II. Weather and pleasure. Describe the weather represented in the images below. Add three sentences about what you will (plausibly) do for fun in such weather. Write 3 short and logical sentences [12 points; 4 points each].

Example: Li fè cho. Gen anpil solèy. Jodi a m prale nan plaj la. M ap naje epi
m ap jwe volebòl ak zanmi m yo.

Ki tan li fè? Kisa ou fè lè sa a?

III. Modal verbs. Provide the appropriate modal verb for the sentence-fragments provided below and complete the sentence logically. You must use a different modal verb in each sentence [10 points; 2 pts each].

fèk / sòt / pran / tonbe / fin / ka

Egzanp, Eske ou _____ ede m _______________________
Eske ou ka ede m rekolte mayi nan jaden m nan?
or Eske ou ka ede m fè devwa mwen?

1. Lè li wè gason an vòlè bagay la, li _____________________________
2. Mwen ______ wè li epi li ________ kouri.
3. Lè bòs machokèt la te ________ ranje chèz la, chèz la te _____.
4. Lè ou _____ fè sa, vini di mwen sa.

IV. Serial verbs. Answer the following questions using the serial verbs provided. Write complete sentences [2 pts. each; 16 pts].

p. 201 - 202

V. Asking questions. You have just arrived in Port-au-Prince. Ask appropriate questions to obtain what you need. Study the statement provided carefully. Make use of a different question word in each question [8 points; 2 points each].

Question words: kisa / sa ki moun ki kote / ki bò
kijan / kouman ki Eske

1. Ou vle fè yon entèvyou ak yon pwofesè.
Eske mwen ka fè yon
entèvyou ak ou?
2. Ou vle ale nan èpòt la.
Ki kote èpòt la ye?
3. Ou vle fè sa.
Ki jan mwen ka fè sa?
4. Gen yon bagay ou pa rekonnèt
Kisa sa ye?

VI. Expressing emphasis with Ala... Use the emphasis structures provided to give an appropriate statement about the following situations [10 points; 2 points each]

Emphasis structures Adjectives
Ala... bèl gra mechan danjre wo
Se pa ti... chè bèl fou
Se pa ti kras... long entèlijan

Example: Li gen yon fizi disèt longè Ala long li long!
Li gen yon gwo zam. Ala danjre l danjre!
Gade bilding sa a! Ala wo li wo!
Elèv la konnen tout bagay. Ala entèlijan li entèlijan!
Li pa mete rad nan klas la. Ala fou li fou!

VII. Time Expressions. Circle the appropriate time expresssion [2 pts. each; 14 pts.]
p. 198 - 199

VIII. Determine what each craftsperson/professional does. Circle the correct answer [11 points].

p. 184 - 185

IX. Listening activity. Listen to the dialogue from Ti Koze Kreyòl 4 or 5. Fill in the blanks and provide the English translation [20 points]

Return to Haitian Creole Classes