Flè yo

Tradui pa Ben Hebblethwaite, 2004

Pale nan Sravasti
1
Èske gen yon moun ki vle depase domèn destriksyon Yama a – lemonn sa a ak domèn bondye yo? Ki moun a chache bèl pawòl ki soti nan Dama ki plen vèti a kòm si l t ap chache pou flè yo?

2
Disip yo vle konkeri lemonn sa a enpi domèn bondye yo – domèn destriksyon Yama a. Disip yo chache bèl pawòl Dama ki plen vèti a kòm si yo t ap chache pou flè.

3
Nenpòt moun ki rann tèt li kont kò sa a se menm bagay ak kim, nenpòt moun ki konnen tout bagay parèt tankou yon miraj, l a kase flèch dezi Mara yo ki sanble tankou flè yo, enpi l a vanse nan vwayaj li, envizib devan Senyè Lanmò a.

Pale konsènan Viroudhaka:
4
Menm jan yon larivyè anraj pote ale yon bouk k ap dòmi, lanmò a a pote ale moun nan ki anfèje nan mistè keyi flè.

5
Moun ki gen lespri ki anfèje nan mistè keyi flè, lanmò a pral manje yo, dezi yo toujou san satisfaksyon.

Pale nan Sravasti
6
Menm jan yon abèy sise nekta flè a san l pa fè yon mès nan koulè oubyen sant flè a, Saj la fè mouvman atravè yon bouk enpi li fè wout li vit.

7
Pa reflechi sou fo pa lòt yo konn fè, sa yo fè ak move zak yo, men pito gade nan sa ou te fè oubyen sa ou te kite san l pa fèt.

Pale nan Sravasti a Upasakas yo:
8
Tankou bèl flè ki pa gen fragrans, bèl pawòl ki pa mennen nan bon zak yo se kouwè yon pyebwa fwi ki pa donnen.

9
Tankou bèl pawòl ki gen ni koulè ni sant, pawòl fen ki mennen nan bon zak yo a donnen fwi.

Pale nan Sravasti konsènan Visakha:
10
Menm jan yon moun ap fè anpil boukè ak yon pil flè, moun ki sèten lanmò fè anpil bon zak.

Pale nan Sravasti a Ananda:
11
Bèl sant bwa pen an [sandalwood], bwadchenn nan [tagara], ak jasmen sèlman vwayaje ak van an. Men fragrans sa ki sen an vwayaje menm kont van an: Enfliyans moun ki sen yo blayi tribòbabò.

Pale nan Bwa Banbou a konsènan Kasyapa
12
Malgre bwa pen an [sandalwood] la, bwadchenn nan [tagara], ak lotis ble a – flè ete yo – gen yon fragrans meveye, fragrans pratik moral la pi dous toujou.

13
Fragrans bwadchenn nan [tagara] ak bwa pen an [sandalwood] dous men piti. Fragrans pratik moral la monte jouk nan syèl.

Pale nan Bwa Banbou a konsènan Godhika:
14
Mara pa konnen chemen sila yo ki lib – sila yo ki gen sajès ki veritab, ki kenbe yon kondit ki pafè.

15
Yon lotis ki fre enpi fragran enpi ki chaje ak yon bèlte ki pa pale pouse sou yon pil fatra sou bò wout la.

16
Nan menm fason, sèvitè Bouda pafè a, sila yo ki klere ak sajès, yo parèt pi klè nan pil fatra moun òdinè, sila yo ki avèg devan vèti.

Return to Ben Hebblethwaite's homepage